O Kongresu
  • Serbian Language
  • English (UK)

Poštovane koleginice i kolege,

Podsećamo Vas da će od 22. do 25. maja na Zlatiboru, biti organizovan 67. Kongres psihologa Srbije. Detaljne informacije o oblicima učestvovanja i načinima prijave date su na sajtu Društva psihologa Srbije (http://www.dps.org.rs/). Rok za prijavu radova produžen je do 05. aprila 2019. godine. Posebno ističemo da je Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja priznao Kongres 2019. kao oblik stalnog stručnog usavršavanja. Pored toga, ističemo da će se i ove godine aplicirati za akreditaciju skupa kod Komore socijalne zaštite i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Programski odbor 67. Kongresa psihologa Srbije, želi da vas ukratko informiše o značaju teme ovogodišnjeg Kongresa za našu struku i o do sada dogovorenim, interesantnim plenarnim predavanjima.

Tema ovogodišnjeg Kongresa - Psihologija u novom dobu: izazovi (re)humanizacije, između ostalog, podstiče nas na razmatranje izazova koji pred psihologiju kao profesiju stavlja novo doba i njegovo usmerenje ka tehnologiji, upravljanju ljudskim resursima koje se često svodi na poslove koji su daleko od humanog pristupa, dominaciji  administrativnog na uštrb posvećivanja pažnje čoveku, usmerenje na hedonizam i spoljašnje oblike uspešnosti u odnosu na izražavanje ljudskih osećanja i traganje za istinskim ljudskim vrednostima i slično. Čovek je sve više deo sistema kao na počecima industrijske revolucije, a kompjuterska tehnologija ga čini vidljivim na društvenim mrežama i maskira nove oblike otuđenja. Tema je pokrenuta sa željom da psiholozi razmotre mogućnosti da u centar svoga rada vrate osobu, pojedinca. Čovek,  tehnologija i drugi zahtevi modernog društva ne mogu više jedno bez drugog, a pitanje je kako dalje zajedno. Želeći da ponudimo moguće odgovore na neke od izazova novog doba, na ovogodišnjem Kongresu pokušaćemo da predvidimo koje oblasti psihologije i na koji način mogu doprineti humanizaciji različitih delatnosti u kojima psiholozi rade, koja istraživanja posebno doprinose ovoj težnji, koje nove ali i ranije dokazane vidove podrške pojedincu za razvijanje autentične ličnosti nudi psihologija, njena nauka i praksa.  Ovo su samo neka od pitanja o kojima ćemo imati priliku da zajedno promislimo na ovom Kongresu.

Naša želja je da, zajedno sa vama, dragi učesnici, učinimo ovaj skup informativnim, korisnim i zanimljivim u isto vreme. Stoga, pozivamo vas da svojim učešćem na Kongresu doprinesete održavanju tradicije skupa koji je mesto okupljanja i razmene znanja i iskustava psihologa iz Srbije i inostranstva. To je prilika da se kroz plenarna predavanja, simpozijume, slobodna saopštenja i poster prezentacije upoznamo sa najnovijim istraživanjima u oblasti psihologije i srodnih disciplina, razmenimo iskustva iz prakse, težeći njenom unapređenju, postavimo važna pitanja i izoštrimo profesionalne stavove na naučno-stručnim tribinama, sastanemo se sa članovima sekcija kojima pripadamo, steknemo nove veštine i upoznamo se sa inspirativnim idejama kroz radionice, ostvarimo značajne kontakte sa kolegama iz zemlje, regiona i sveta. 

Imamo zadovoljstvo da vas informišemo o plenarnim predavačima, eminentnim psiholozima iz zemlje i inostranstva koji su svoj rad su usmerili na razvoj različitih oblasti psihologije. Uz napomenu da je razrada programa plenarnih predavanja i dalje u toku, najavljujemo imena i teme plenarnih predavača koji su, do sada, prihvatili poziv da svojim učešćem doprinesu kvalitetu, raznovrsnosti i atraktivnosti programa skupa.

Maja Mišković (Concordia University Chicago): Metodologija u službi humanizma: (Ne)ugodna alijansa

Zorica Marić (Institut Albert Elis): Razvoj zdrave emocionalne kulture i (re)humanizacija  organizacije.  

Dunja Tutuš (University of Ulm): Roditelji dece sa posttraumatskim stresnim poremećajem (PTSP).

Igor Krnetić (Univerzitet u Banjoj Luci): Saosjećanje u društvu.

Jelena Manojlović (Fakultet za medije i komunikacije): Psihologija između juče i sutra - modernizam, postmodernizam i neuronauke.

Lepa Babić (Ministarstvo inostranih poslova Bosne i Hercegovine): Specifičnosti međuljudskih odnosa u diplomatiji.

Plenarni razgovor u okviru rubrike “Moj pogled na psihologiju” vodiće Prvoslav Plavšić.


 

Dr Zorica Marić, psihoterapeutkinja, akreditovana supervizorka Instituta Albert Elis za RE&KBT, od 1998. godine akreditovana direktorka REBT Pridruženog trening centra Instituta Albert Elis. Nosilac je nacionalnog sertifikata za psihoterapiju Saveza psihoterapeuta Srbije. Gotovo 30 godina praktikuje RE&KBT u privatnoj praksi i razvija programe primene u nekliničkim kontekstima, obuhvatajući škole i radne organizacije. Aktivno drži treninge i supervizije iz oblasti psihoterapije i koučing psihologije u zemlji i inostranstvu.  Polje naučnog i stručnog rada su psihoterapija, racionalno–emocionalna edukacija, KBT koučing u organizaciji. Predsednica je Udruženja za kognitivne i bihevioralne terapije Srbije i Udruženja za koučing psihologiju Srbije. Članica je uređivačkog odbora časopisa Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy. Članica je Društva psihologa Srbije, Saveza psihoterapeuta Srbije, Evropskog udruženja za bihejvioralne i kognitivne terapije i Upravnog odbora Internacionalnog društva za koučing psihologiju.  Autorka je više priručnika iz racionalno-emotivno bihejvioralne terapije i koučinga i poglavlja u udžbenicima iz psihoterapije, više stručnih članaka, kao i preko trideset saopštenja na kongresima. 

Dr Maja Mišković, redovna profesorka i izvršna direktorka Visoke škole za doktorske studije na Univerzitetu Konkordija u Čikagu, diplomirala je psihologiju na Univerzitetu u Novom Sadu. Magistrirala je na Studijama porodice i doktorirala iz oblasti metodologije istraživanja na Univerzitetu Lojola u Čikagu (Ilinois, SAD). Njen naučni interes obuhvata metodologiju istraživanja, evaluativna i kvalitativna istraživanja, društveni i kulturni kontekst izgradnje identiteta, doktorske studije.  Objavila je više desetina naučnih članaka u vodećim svetskim časopisima, jednu monografiju i nekoliko poglavlja u knjigama, i autorka je preko četrdeset saopštenja na naučnim skupovima u svetu.

 

 

Dunja Tutuš, M.Sc., rođena u  Sarajevu, osnovnu i Srednju medicinsku školu završila je u Somboru. Diplomske studije psihologije je završila na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, a master studije iz kliničke psihologije, psihoterapije i zdravlja je završila na Fridrih Šiler Univerzitetu u Jeni (Nemačka). Trenutno radi kao naučni saradnik na Klinici za dečiju i adolescentnu psihijatriju/psihoterapiju, pri Ulmskom Univerzitetu (Nemačka), gde je na doktorskim studijama. Tema disertacije: „Simptomi posttraumatskog stresa i disfunkcionalne misli kod roditelja dece/adolescenata sa posttraumatskom stresnim poremećajem (PTSP)“. Oblasti istraživanja: dečija/adolescentna psihološka trauma i njen uticaj na dete i roditelje; na traumu fokusirana kognitivno bihejvioralna terapija (Tf-CBT); istraživanje efikasnosti psihoterapije; hronične telesne bolesti kod dece/adolescenata (retke bolesti, onkološke bolesti) i njihova povezanost za psihičkim simptomima cele porodice; online psihoterapija.

 

 

 

 Dr Igor Krnetić je profesor kliničke psihologije i psihoterapije na Univerzitetu u Banjoj Luci, RE&KBT supervizor, te ACT i CFT edukator. Predsednik je Bosansko-hercegovačkog udruženja za kognitivno-bihejvioralnu terapiju i zvanični predstavnik Bosne i Hercegovine u Evropskom udruženju za bihejvioralne i kognitivne terapije. Edukaciju i superviziju za primenu kognitivno-bihejvioralne terapije sprovodi od 2007. godine u Centru za kognitivno-bihejvioralnu terapiju, Banja Luka. Od 2009. godine fokusiran je na usavršavanje iz terapija trećeg talasa bihejvioralne terapije, učestvovao je na brojnim edukacijama i konferencijama vezanim za treći talas, a od 2011. godine edukuje i supervizira kolege iz Zapadnog Balkana za primenu trećeg talasa bihejvioralne terapije. Centar za punu svjesnost osnovao je 2014. godine u saradnji sa učenikom i kolegom Mariom Maričićem, vođen idejom istraživanja, primjene i promocije korišćenja pune svesnosti i saosećanja u okviru bihejvioralne terapije, kao i pomaganja mladim kolegama da započnu karijeru psihoterapeuta omogućavajući im kontinuiranu pro bono superviziju i interviziju u okviru Centra za punu svjesnost.

Dr Sc Jelena Manojlović je klinički psiholog, psihoterapeut i predavač i psiholog sa dubokom verom u psihologiju kao nauku i sa snažnim interesom za očuvanje i podizanje standarda profesije.  Karijeru je započela u Beogradu 1973., da bi od 1993. prešla na rad u Veliku Britaniju. Po ispunjenju uslova za priznanje kvalifikacija (Statement of Equivalence) radi u Nacionalnoj zdravstvenoj službi u statusu konsultanta kliničke psihologije i vodi različite specijalizovane službe u oblasti mentalnog zdravlja. Predaje na doktorskim studijama iz kliničke psihologije, radi na treningu psihoterapeuta porodične terapije i učestvuje u formiranju doktorskih studija iz sistemske psihoterapije. Po završetku rada u Nacionalnoj zdravstvenoj službi Velike Britanije ponovo se angažuje u radu u Srbiji i u regionu, predaje na odseku za Psihologiju FMK i sudeluje u obučavanju psihoterapeuta sistemske porodične terapije kao predavač i supervizor. Takođe se bavi pitanjima vezanim za profesionalnu etiku i razvoj profesionalnog identiteta psihologa i psihoterapeuta. Autor je mnogobrojnih članaka iz oblasti kliničke psihologije i psihoterapije.Dr Lepa Babić, ministar savjetnik u Ministarstvu inostranih poslova Bosne i Hercegovine u Odjelu za međunarodnu naučnu, tehničku, obrazovnu, kulturnu i sportsku saradnju. Ima bogatu diplomatsku i profesorsku karijeru. Bila je ambasador BiH u Makedoniji i Bugarskoj. Radila je kao vanredni profesor menadžmenta i psihologije na Poslovnom fakultetu Univerziteta Singidunum, na Univerzitetu Sinergija u Bijeljini i na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Objavila je niz radova i monografija. Osnovne istraživačke teme su dodatne edukacije u organizacijama, razvoj karijere i karijernih veština, razvoj kompetencija za XXI vek.

 

 

Prvoslav S. Plavšić, psiholog, do 2010. godine direktor agencije PR komunikacije Hill&Knowlton, d.o.o. Beograd. Do 2003. godine direktor savezne Agencije za istraživanje medija i odnosa s javnošću, a ranije višegodišnji direktor Centra RTS za istraživanje javnog mnenja, programa i auditorijuma i glavni i odgovorni urednik časopisa RTV Teorija i praksa; urednik Naučnog programa RTS; učesnik u više domaćih i međunarodnih projekata u oblasti komunikacija i mnenja; predavač na školi istraživanja i političkog marketinga; član stručnih timova projekata izbornog marketinga, odnosno parlamentarnih i predsedničkih izbora u Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Autor Kodeksa Deca i mediji (UNICEF, 1993.), i koautor knjige Pronaći glas – Politički marketing među nama 1992-2004. Dobitnik više stručnih nagrada (Društvo psihologa Srbije, UEPS, Privredna komora Beograda – za primenu semantičkog diferencijala, RTB i dr.). Poslednjih godina predavač i voditelj nekoliko velikih PR seminara iz oblasti odnosa s javnošću (Centar modernih veština), kodeksa etike lokalne samouprave (Stalna konferencija gradova i opština), transformacije medija (Medija centar, Beograd) i sociopsiholoških problema komunikacije i sporazumevanja u savremenim društvima. Od 2006. do 2011. godine predsednik Društva psihologa Srbije.Razmatranjem relevantne teme sa relevantnim sagovornicima, Programski odbor želi da podstakne afirmaciju naše nauke i struke. Stoga vas pozivamo da svojim učešćem, saopštenjima, organizacijom simpozijuma, okruglih stolova i promocijom knjiga, date doprinos kvalitetu programa predstojećeg Kongresa.  

 

Vidimo se na Zlatiboru!


Mart, 2019.


U ime Programskog odbora, doc. dr Mirjana Beara i Goran Kličković
Preuzmite tekst drugog pozivnog pisma 

Sva pitanja, dileme i sugestije možete nam izneti putem sledeće e-mail adrese: kongres@dps.org.rs


 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Izdvajamo

Programi obuka
za stručno usavršavanje
Detaljnije
Postanite član
obnovite članstvo
Detaljnije
Pred izazovom ste?Želite više!
Imamo rešenje za Vas
Detaljnije

Prijava na Newsletter

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 3232961, 3035131, Fax: +381 11 3239685,
E-mail: dpscpp@sezampro.rs
Glavni urednik: Dag Kolarević
Sekretar: Marija Vukotić Odalović
Tehnički urednik i administrator: Nadežda Perišić Savić