Skupština

 logonovi3

 • Serbian Language
 • English (UK)
Skupština je najviši organ Društva.

Rad Skupštine odvija se na redovnim sednicama koje održavaju jednom godišnje. Vanredna Skupština se može sazvati u situacijama kada je delovanjem organa Društva grubo povređen Statut Društva, kada subjekti čije je Društvo osnivač deluju protivno interesima osnivača i grubo krše pravila Statuta Društva i Statuta kojim su uređena pitanja poslovanja tih subjekata, u slučaju opstrukcije i blokade organa Društva i subjekta čiji je osnivač Društvo, a koje se ne mogu prevazići unutar tih organa i subjekata, i u slučaju rešavanja egzistencijalnih problema vezanih za psihološku struku, a za čije rešavanje je neophodna odluka Skupštine.

Skupštinu saziva i njome predsedava predsednik Društva psihologa zajedno sa radnim predsedništvom, a skupštinske delagate čine predstavnici sekcija i podružnica. Rad Skupštine je bliže regulisan Poslovnikom o radu Skupštine.

Skupština vrši sledeće poslove:
 
 
 • raspravlja i odlučuje o svim pitanjima značajnim za rad i razvoj Društva i za ostvarivanje ciljeva i zadataka Društva,
 • donosi Statut Društva, odnosno njegove izmene i dopune,
 • donosi i usvaja Program rada,
 • imenuje i razrešava predsednika Društva,
 • donosi pravilnik o radu Suda časti i Nadzornog odbora,
 • imenuje i razrešava organe Društva (Izvršni i Nadzorni odbor i Sud časti),
 • odobrava finansijski plan i završni račun Društva,
 • ustanovljava nagrade i priznanja za doprinose u ostvarivanju ciljeva i zadataka Društva,
 • predlaže svoje istaknute članove za društvena i javna priznanja i nagrade na predlog članova , sekcija i podružnica,
 • razmatra izveštaje o radu organa Društva i odlučuje po njima,
 • odlučuje o osnivanju, transformaciji i prestanku rada organizacija čiji je osnivač,
 • donosi i usvaja Statut Centra za primenjenu psihologiju (u daljem tekstu: CPP),
 • vrši ovlašćenja Skupštine osnivača C.P.P.-a,
 • bira i razrešava članove Upravnog odbora C.P.P.-a,
 • bira i razrešava članove Nadzornog odbora C.P.P.-a,
 • razmatra poslovnu, materijalno-finansijsku i kadrovsku politiku C.P.P-a i drugih organizacionih oblika čiji je osnivač, njihove planove rada, izveštaje o radu i finansijske izveštaje i donosi odluke,
 • rešava po žalbama članova u svojstvu drugostepenog organa,
 • odlučuje o radu i prestanku rada Društva i
 • odlučuje i o drugim pitanjima od zajedničkog interesa članova Društva.

Psiholozi pomažu građanima Srbije u krizi izazvanoj virusom KOVID 19

Na mreži

Ko je na mreži: 365 gostiju i nema prijavljenih članova

Izdvajamo

Programi obuka
za stručno usavršavanje
Detaljnije
Postanite član
obnovite članstvo
Detaljnije
Pred izazovom ste?Želite više!
Imamo rešenje za Vas
Detaljnije

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd
Tel: +381 11 3232961, +381 11 3035131
E-maildpscpp@orion.rs

Urednik i administrator sajta: Duško Kljajić
Sekretar DPS: Marija Vukotić Odalović