Publikacije
  • Serbian Language
  • English (UK)

autopogled

AUTORITARNI POGLED NA SVET

prof. dr Radojica Bojanović

redovna cena: 800 dinara

cena sa popustom 640 dinara


Recenzenti prof. dr Sulejman Hrnjica i dr Zoran Avramović o ovoj publikaciji rekli su sledeće:

 

S. Hrnjica:
„U celini posmatrano, dobivena je monografija u kojoj je celovito razmotren (na osnovu teorijskih stavova drugih autora, sitraživanja drugih, vlastitih istraživanja i vlastitih uverenja) autoritarni pogled na svet, struktura indikatora koji ga čine, dinamika formiranja ovog fenomena, kao i njegova veza sa srodnim fenomenima, posebno sindromom autoritarne ličnosti .
Teorijski pristup problemu je veoma kompleksan. Izabrani fenomeni su razmotreni sa filozofskog, psihološkog i siciološkog stanovišta. Posebnu vrednost studije čine brojna istraživanja koja je autor samostalno izveo tokom dugog perioda bavljenja ovim fenomenom. Autoritarni pogled na svet veoma je podložan prirodi društvenog sistema u kome ispitanici žive, pa dobijeni nalazi i njihovo tumačenje imaju i značajnu kulturološku vrednost.

Zanimljivo je da su empirijski nalazi koje je autor izložio dobiveni u različitim vremenskim periodima (u intervalu od skoro dve decenije), a da pokazuju stabilne tendencije i koherenciju, što otvara nova pitanja o uticaju društvenih promena na autoritarni pogled na svet.

Brojne skale za procenu autoritarnog pogleda na svet i srodnih fenomena koje su korišćene u dosadašnjim istraživanjima autora predstavljaju posebnu vrednost i pomoć autorima koji budu želeli da istražuju ovaj fenomen. Lep stil pisanja i preglednost teksta čine dodatnu vrednost ove monografije..."

Z. Avramović:
„Knjiga je značajan saznajni doprinos razumevanju jednog od vodećih problema savremenog sveta. Autor teorijski osvetljava socijalno-psihološku strukturu autoritarnog poglead na svet , ali u istoj ravni ukazuje i na potencijale autoritarnosti u demokratskom institucionalnom poretku. Knjiga menja optiku istraživanja demokratske ličnosti, vrednosti i poretka tako što implicitno ukazuje na postojanje autoritarnog mišljenja i ponašanja i u okviru demokratskih institucija. Ovakva analiza biće teorijski podsticajna za sve one istraživače koji se bave problemima demokratije i autoritarnosti.

Knjiga je obima 146 strana, B5 formata, sa literaturom koja ima oko 70 referenci.
Sadržaj knjige je podeljen u 6 poglavlja: 1. Psihološke predispozicije za antidemokratsko mišljenje i ponašanje; 2. Sindrom autoritarni pogled na svet i srodni fenomeni, 3. Civilizacijska represija i redukovani pojedinac ; 4. Autoritarni pogled na svet i težnja ka redukciji, 5.Objašnjenja autoritarnog pogleda na svet, 6 Autoritarni pogled na svet i osobine ličnosti i vrednosti."


Naručivanje: E-mail dpscpp@sezampro.rs, www.dps.org.rs; tel. +381 11 3232961 i 3035131, faks 3239685, adresa Đušina 7/III Beograd

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 3232961, 3035131, Fax: +381 11 3239685,
E-maildpscpp@orion.rs
Glavni urednik: Dag Kolarević
Sekretar: Marija Vukotić Odalović
Tehnički urednik i administrator: Nadežda Perišić Savić