Publikacije
 • Serbian Language
 • English (UK)

Indeks članaka

Instrumenti procene

INSTRUMENTI PROCENE U SOCIJALNOJ ZAŠTITI

Upitnici, skale i tehnike

priređivači: Nevenka Žegarac i Tamara Džamonja Ignjatović

redovna cena: 1540 dinara

cena sa popustom:1230 dinara

Autori kažu o knjizi:

 

...Publikacija je produkt višegodišnjeg rada na razvoju standarda usluga u socijalnoj zaštiti, posebno standarda koji regulišu praksu centara za socijalni rad. Nastala je sa namerom da doprinese stručnom osnaživanju profesionalaca i podstakne promene obezbeđenjem osnovnih sredstava za obavljanje savre­mene prakse. Izbor upitnika, skala i tehnika je sačinjen sa ciljem da omogući obuhvatnu procenu koja postaje osnov planiranja i pružanja usluga. Posebna pažnja je usmerena na uključivanje upitnika i tehnika koje doprinose aktivi­ranju i učešću korisnika i članova porodice u proceni iz čega sledi i njihova participacija u planiranju individualizovanih usluga.

... Upitnici, skale i tehnike su namenjeni proceni funkcionisanja, snaga i potreba korisnika, zatim proceni porodičnih kapaciteta, rizika i odnosa, kao i proce­ni sredinskih uslova i interakcija porodice sa sredinom. Pri izboru konkret­nih instrumenata, polazni kriterijumi su bili relevantnost i svrsishodnost za određenu oblast procene, povezanost sa potrebama prakse, ali i jednostavnost upotrebe i kulturna osetljivost.

... Koncepti povezani sa različitim teorijama i pristupima kao što je teorija afektivnog vezivanja, ko­gnitivna teorija stresa, pristup usmeren na krizu i slično, su od velikog značaja u razumevanju i interpretaciji rezultata dobijenih na osnovu izabranih instru­menata. Ovi pristupi takođe imaju široku primenu u radu sa pojedinim grupa­cijama korisnika socijalne zaštite. Sami instrumenti najčešće ne predstavljaju direktnu operacionalizaciju neke specifične teorije, već su prevashodno nastali kao produkt empirije, stvarani su iz prakse i za praksu.

...Predložene instrumente treba ipak koristiti sa oprezom jer još nisu prošli proveru u domaćoj praksi. Smatramo da ovo ne predstavlja značajnu prepreku, obzirom da je većina instrumenata prevashodno namenjena sistematičnom pri­kupljanju relevantnih indikatora, gde viši skorovi ukazuju na veći stepen proble­ma, dok je kritične (cut-off) skorove značajno koristiti kao orjentaciju u profesi­onalnom radu, a ne isključiv i striktan kriterijum donošenja odluke.

Očekujemo da prikazani instrumenti mogu da doprinesu uređenju i standardizovanju prakse i sistematičnom prikupljanju podataka koji informišu praksu. Smatramo da se time izbegava improvizacija i ograničiva subjektivnost procenjivača.

...Nadamo se da će povratne informacije kolega iz prakse i podaci prikupljeni procenom različitih grupa korisnika predstavljati značajnu empirijsku bazu za dalju psihometrijsku proveru predloženih instrumenata, kao i njihovu dopunu drugim upitnicima, skalama i tehnikama primerenim specifičnim oblastima procene koji su u ovom trenutku izostali.

* * *

Recenzenti:

prof. dr Marija Mitić i prof. dr Pan­ta Kovačević i prof. dr Miroslav Brkić

 

Biblioteka Psihološki udžbenici, prvo izdanje, Nevenka Žegarac i Džamonja Ignjatović Tamara, Instrumenti procene u socijalnoj zaštiti - upitnici, skale i tehnike, godina izdanja 2010., naučna psihološka publikacija, format B5, obim 175 strana, broširan povez, latinično pismo.
U okviru literature knjiga sadrži 107 referenci.

 

 

 


U KNJIZI SU PRIKAZANI SLEDEĆI INSTRUMENTI:

I INSTRUMENTI ZA PROCENU FUNKCIONISANJA, SNAGA I POTREBA KORISNIKA

 • Upitnik snaga i teškoća
 • Skala emocionalnog stanja adolescenata
 • Konersova skraćena skala procene
 • Upitnik roditeljskog nadzora
 • Lista ličnih snaga
 • IDA skala za procenu odraslih
 • CAGE - upitnik upotrebe alkohola
 • Test za identifikaciju korišćenja alkohola - AUDIT
 • Staranje o sebi i praktične aktivnosti u svakodnevnom životu - IADL

II INSTRUMENTI ZA PROCENU PORODIČNIH I RODITELJSKIH KAPACITETA, RIZIKA I ODNOSA

 • Procena rizika od zlostavljanja i zanemarivanja kod dece
 • Skala bezbednosti dece
 • Skala svakodnevnih teškoća roditelja
 • Indikatori zloupotrebe kod starih - IOA
 • Zlostavljanje starih - procena indikatora rizika
 • Inventar zlostavljajućeg ponašanja partnera
 • Upitnik nedavnih događaja
 • Genogram
 • Vremenska linija
 • Dijagram sekvenci ponašanja
 • Skala porodičnih aktivnosti

III INSTRUMENTI ZA PROCENU SREDINSKIH USLOVA I INTERAKCIJA PORODICE SA SREDINOM

 • Mapa socijalne mreže
 • Skala porodičnih resursa
 • Skala porodične podrške
 • Eko mapa
 • Kulturogram
 • Skala kućnih uslova

IV PSIHOLOŠKI MERNI INSTRUMENTI - TESTOVI, UPITNICI I TEHNIKE

 • VITI-Vekslerov individualni test inteligencije
 • KOG -3 - Baterija testova inteligencije
 • REVISK- Revidirana skala za merenje inteligencije dece
 • Nova beogradska revizija Bine-Simonove skale
 • Gudinaf-Haris test crtanja ljudske figure
 • MMPI - 201, MMPI - 202
 • KON - 6 - Kibernetička baterija konativnih testova
 • Kornel indeks - CI-N4
 • GEN/A i GEN/B
 • DELTA/4 - Psihoticizam kod dece
 • Baterija upitnika socijalizacije
 • NEO PI - R - Petofaktorski upitnik ličnosti
 • PIE - Profil indeks emocija - Jugoslovenska verzija i standardizacija
 • BOL/TPMS- Bazični oslonci ličnosti
 • Test nedovršenih rečenica - modifikovana verzija TNR-a
 • Mahover test ljudske figure

NAPOMENA: Za svaki instrument navedeni su: oblast procene, namena, opis i uputstvo, skorovanje, standardizacija, psihometrijske karakteristike i upitnik.

 

Naručivanje: E-mail dpscpp@sezampro.rs, www.dps.org.rs; tel. +381 11 3232961 i 3035131, faks 3239685, adresa Đušina 7/III Beograd

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

PSIHOLOZI VOLONTERI POMAŽU GRAĐANIMA SRBIJE U KRIZI IZAZVANOJ VIRUSOM KOVID 19

Izdvajamo

Programi obuka
za stručno usavršavanje
Detaljnije
Postanite član
obnovite članstvo
Detaljnije
Pred izazovom ste?Želite više!
Imamo rešenje za Vas
Detaljnije

Prijava na Newsletter

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 3232961, 3035131, Fax: +381 11 3239685,
E-maildpscpp@orion.rs
Glavni urednik: Dag Kolarević
Sekretar: Marija Vukotić Odalović
Tehnički urednik i administrator: Nadežda Perišić Savić