Akreditovani seminari
  • Serbian Language
  • English (UK)

Kompetencija: K3        

Prioritet: 2

 Autor:

Tanja Dojić, stručni saradnik-psiholog, Predškolska ustanova „11.april“, Novi Beograd

 Realizatori:

Tanja Dojić, stručni saradnik-psiholog, Predškolska ustanova „11.april“, Novi Beograd; Angelina Matacun, vaspitač, Predškolska ustanova „Dr Simo Milošević“, Zemun

 Opšti ciljevi:

Osnaživanje profesionalnih kompetencija u procesu posmatranja, planiranja i dokumentovanja korisnog za pružanje podrške razvoju i napredovanju deteta; Usavršavanje primene i razmene podataka o razvoju i napredovanju deteta.

Specifični ciljevi:

Osvešćivanje delikatnosti uloge posmatrača i bolje samoprocene; Sticanje znanja o složenosti procesa i faktorima opažanja fizičkih objekata, radi objektivnijeg posmatranja fizičke sredine i osoba, radi samokontrole subjektivnosti i mogućih greški prve impresije; Proširivanje znanja o metodu sistematskog posmatranja, odrđivanju fokusa, planiranju posmatranja i kriterijumu objektivnosti; Razvijanje veština posmatranja sa ciljem otkrivanja podataka i izrade beleški korisnih za planiranje podrške razvoju i napredovanju dece; Unapređivanje portfolija kao prikaza snaga i prekretnica razvoja dece; Usavršavanje objektivnog interpretiranja i razmene informacija, samoevaluacije i daljeg planiranja.

Teme programa:

Umeće posmatranja; Umeće beleženja

Ciljna grupa:

Vaspitač u predškolskoj ustanovi, medicinska sestra – vaspitač, stručni saradnik u predškolskoj ustanovi, saradnik (pedagoški, andragoški asistent i pomoćni nastavnik)

Veličina grupe: 30

Trajanje: tri dana (20 bodova)

Datum realizacije: termini se utvrđuju po potražnji ustanove ili kada se oformi grupa na osnovu pojedinačnih prijava

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 3232961, 3035131, Fax: +381 11 3239685,
E-mail: dpscpp@sezampro.rs
Glavni urednik: Dag Kolarević
Sekretar: Marija Vukotić Odalović
Tehnički urednik i administrator: Nadežda Perišić Savić