Početna

O Društvu

Psihološke novine

Časopis Psihologija

Kongres

Centar za primenjenu psihologiju

EFPA

EAWOP

Kontakt

Početna

 logonovi3

  • Serbian Language
  • English (UK)

Prijava radova za 69. naučno-stručni skup psihologa je produžena. Svoje radove možete prijaviti do 26. jula. Očekujemo vašu prijavu, a ovim uputstvom želimo da vam olakšamo proces prijavljivanja rada i obezbedimo da vaša prijava bude u skladu sa usvojenim standardima.

Kao i do sada, rad na Kongresu će se odvijati kroz različite forme. Za svaku od predviđenih formi naveli smo kratka objašnjenja, uputstva i link za prijavu. Molimo vas da pratite uputstva.

Koristite font Calibri veličine 12px i latiničnu tastaturu.

detaljnije

VAŽNI DATUMI:

- PRIJAVA RADOVA OTVORENA JE DO 26. JULA

- ROK ZA RECENZIRANJE RADOVA JE TRI NEDELJE PO PRIJEMU RADA

Nakon prijave, autori će dobiti obaveštenje da je njihova prijava registrovana. Radovi koji pristignu nakon krajnjeg roka neće se razmatrati.

Molimo vas da poštujete predviđene rokove kako bi radovi bili na vreme recenzirani i kako bi bilo dovoljno vremena za eventualne ispravke.

Preporuka je da se ne čeka krajnji rok budući da će i ove godine recenzije pratiti dinamiku prijave radova.

Recenziraju se svi radovi, a recenzenti su iz oblasti koju je autor označio. Autori će biti obavešteni i ukoliko u njihovim radovima nisu potrebne izmene. Sva komunikacija će se obavljati s autorom čija je email adresa navedena u prijavi rada, a koji preuzima na sebe odgovornost da obaveštava i preostale koautore. Rad bi trebalo da izmenite u skladu sa sugestijama recenzenta u roku od deset dana i ponovo ga pošaljete.

Knjiga rezimea će biti izdata u elektronskoj formi i u njoj će se naći prihvaćeni radovi autora koji su se registrovali za učešće na skupu.

Saopštenja na skupu od nacionalnog značaja imaju kategoriju M64 i vrede 0,5 poena. Saopštenja se mogu naći u okviru simpozijuma, u okviru tematskih sesija i u okviru poster prezentacije.

Sale u kojima će se Kongres održavati opremljene su računarima i projektorima. Ukoliko postoje dodatni tehnički zahtevi za prezentaciju vašeg rada, molimo vas da to naznačite u formularu za prijavu radova.

Simpozijum

Simpozijum se bavi naučno relevantnom temom iz neke oblasti psihologije koju osmišljava voditelj, a u čijem razmatranju učestvuje više autora sa svojim radovima. Autori prikazuju radove, nakon čega se vodi rasprava. Voditelj na kraju simpozijuma daje zaključnu ocenu. Simpozijum traje maksimalno 90 minuta, vreme za pojedinačna izlaganja je 10 minuta, a učestvuje 4 do 6 izlagača.

Način prijave simpozijuma:

- Voditelj simpozijuma formuliše temu i poziva autore koji će izlagati radove. Autori svoje rezimee, uređene u skladu sa uputstvom za saopštenja, dostavljaju voditelju.

- U prijavi, voditelj navodi temu simpozijuma i kratko obrazloženje teme (između 1500 i 2500 karaktera sa razmacima).

- Voditelj, u istom formularu, prijavljuje i sva pojedinačna saopštenja učesnika.

- Voditelj simpozijuma može da prijavi najmanje 4, a najviše 6 učesnika.

- Komunikacija oko recenzija obavlja se s voditeljem simpozijuma.

Prijava simpozijuma 

Okrugli sto

Okrugli sto je naučno-stručna tribina o jednoj temi s voditeljem i više učesnika. Svako od učesnika iznosi svoje viđenje problema ili osvetljava jedan njegov aspekt. Rasprava, s učešćem publike, može da se vodi nakon diskusije svih učesnika, ali i posle pojedinačnih saopštenja.

Maksimalno trajanje okruglog stola je 90 minuta.

Način prijave okruglog stola:

- Voditelj okruglog stola formuliše temu okruglog stola, sam poziva i organizuje učesnike.

- U prijavi, voditelj navodi temu okruglog stola, obrazloženje teme (između 1500 i 2500 karaktera sa razmacima) i imena učesnika, kojih može biti između 4 i 8.

- Naravno, moguće je da dođe do promene u listi učesnika pri realizaciji okruglog stola.

Prijava okruglog stola 

Sastanak sekcije DPS-a

Sekcije koje su organizovane u okviru DPS-a mogu tokom Kongresa organizovati svoje sastanke.

Verujemo da je Kongres dobra prilika za ove sastanke jer se štedi vreme koje je inače potrebno da se utvrdi pogodan termin sastanka i da učesnici doputuju. Sekcije u okviru teme sastanka mogu organizovati razmenu iskustva i diskusiju o relevantnim pitanjima koja postaju značajna za članove sekcije i oblast kojom se sekcija bavi.

Način prijave sastanka sekcije DPS-a:

- Potrebno je da predsednik sekcije ili neko od članova u formularu za prijavu napiše naziv sekcije, temu sastanka i da navede očekivani broj učesnika.

- Poželjno je, ali nije obavezno, da se navede i predlog dnevnog reda sastanka ukoliko se unutar date teme planira razmatranje različitih tačaka.

Prijava sastanka sekcije DPS-a 

Usmeno saopštenje

Usmena saopštenja su prezentacije naučnih ili stručnih radova pojedinačnih autora pred grupom slušalaca. Autori definišu temu i oblast kojoj tema pripada.

Predviđeno je da izlaganje radova traje 10 minuta, a pitanja i diskusija nakon toga 5 minuta.

Saopštenja mogu biti iz sledeće kategorije:

- originalni naučni rad;

- pregledni (teorijski) rad;

- stručni rad.

Način prijave usmenog saopštenja

- Potrebno je da autori u formularu za prijavu navedu naslov, rezime rada (između 1500 i 2500 karaktera sa razmacima) i ključne reči (između 3 i 5). 

- U prijavi je bitno jasno naznačiti kategoriju saopštenja.

- Rezime originalnog naučnog rada treba da sadrži najvažnije informacije o predmetu i cilju istraživanja, opis metodologije, kratak prikaz najznačajnijih rezultata i osnovne zaključke.

- Rezime teorijskog/preglednog rada treba da sadrži opis problema i ciljeve rada, osnovne postavke, zaključke i implikacije za istraživanja i praksu.

- Rezime stručnog rada treba da sadrži cilj rada, opis praktične delatnosti, rezultati rada (primene psihološke intervencije), preporuke za unapređenje.

- Rezime ne treba da sadrži reference, tabele i grafikone.

Programski odbor će pojedinačne radove grupisati u tematske celine (naznačene u programu Kongresa kao TEMATSKE SESIJE). 

Autor može da prijavi najviše tri rada/prezentacije u obliku usmenog saopštenja ili postera (npr. 1 usmeno saopštenje i 2 postera), a može biti prvi autor na najviše dva.

Prijava usmenog saopštenja

  

Poster

Poster je prezentacija naučnog ili stručnog rada u vizuelnom (grafičkom) obliku. 

Posteri mogu biti iz sledeće kategorije:

- originalni naučni rad;

- pregledni (teorijski) rad;

- stručni rad.

  • Veličina postera bi trebalo da bude A0 (84 x 119 cm). Elementi postera (slike, tabele, grafici, crteži, fotografije) trebalo bi da budu jasno čitljivi sa udaljenosti od 1,5 m. Veličina teksta ne bi trebala biti manja od 20-pt. Pri tom, koristite font koji je lako pročitati sa daljine (Arial, Times New Roman, Calibri). Za slova u glavnom naslovu koristite font 100.

Posteri će biti izloženi u kongresnom prostoru.

Način prijave postera

- Potrebno je da autori u formularu za prijavu navedu naslov, rezime rada (između 1500 i 2500 karaktera sa razmacima) i ključne reči (između 3 i 5). 

- U prijavi je bitno jasno naznačiti kategoriju postera.

- Rezime originalnog naučnog rada treba da sadrži najvažnije informacije o predmetu i cilju istraživanja, opis metodologije, kratak prikaz najznačajnijih rezultata i osnovne zaključke.

- Rezime teorijskog/preglednog rada treba da sadrži opis problema i ciljeve rada, osnovne postavke, zaključke i implikacije za istraživanja i praksu.

- Rezime stručnog rada treba da sadrži cilj rada, opis praktične delatnosti, rezultati rada (primene psihološke intervencije), preporuke za unapređenje.

- Rezime ne treba da sadrži reference, tabele i grafikone.

Autori imaju obavezu da budu pored postera u vreme koje je predviđeno programom kako bi razgovarali i odgovarali na pitanja zainteresovanih. 

Najbolji poster će biti nagrađen.

Prijava postera

Radionica i seminar

Radionica je praktični oblik rada u kojem svi prisutni neposredno učestvuju, a voditelji usmeravaju rad.

Seminar predstavlja predavanja i vežbe o izabranoj naučno-stručnoj temi, primeni psiholoških instrumenata, softvera i sl. Broj učesnika na radionicama i seminarima je ograničen, a mogu trajati najviše 3 sata.

Način prijave radionice i seminara

- Potrebno je da voditelji radionice ili seminara u formularu za prijavu rada navedu:

- naziv radionice ili seminara,

- opis sadržaja (između 1000 i 1500 karaktera sa razmacima),

- cilj,

- minimalan i maksimalan broj učesnika,

- predviđeno trajanje i

- da li je radionica i/ili seminar licenciran (da li se naplaćuje i cena); za seminare koji se licenciraju odnosno plaćaju biće određen poseban dan.

Važno za prijavu radionice [L1] (preuzmite dokument)

Prijava radionice i seminara

Promocija knjiga iz psihologije

Promocija knjiga ima za cilj upoznavanje učesnika Kongresa sa najnovijim izdanjima iz oblasti psihologije. Na ovogodišnjem Kongresu to bi značilo uključivanje izdanja objavljenih tokom 2020. i do kraja juna 2021. godine.

O novim izdanjima na promociji bi govorili sami autori, recenzenti i eventualno posebno pozvani gosti. Promocija knjiga bi trajala maksimalno 60 minuta uključujući i pitanja publike.

N.B. Promocija s elementima prodaje knjige na Kongresu se reguiliše posebnim ugovorom sa CPP-om, te Vas molimo da se za informacije o tome obratite direktno CPP-u.

http://www.dps.org.rs/centar-za-primenjenu-psihologiju/kontaktirajte-nas

Način prijave promocije knjige sa elementima prodaje:

  • Sklapanje ugovora sa CPP-om o uslovima organizovanja prodaje.

  • Prijava sadržaja i učesnika promocije.

Prijava promocije knjige

Ukoliko imate bilo kakvih nedoumica ili problema sa prijavom rada, obratite se na mail: kongres@dps.org.rs


Izdvajamo

Programi obuka
za stručno usavršavanje
Detaljnije
Postanite član
obnovite članstvo
Detaljnije
Pred izazovom ste?Želite više!
Imamo rešenje za Vas
Detaljnije

Na mreži

Ko je na mreži: 82 gostiju i nema prijavljenih članova

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd
Tel: +381 11 3232961, +381 11 3035131
E-maildpscpp@orion.rs

Urednik i administrator sajta: Duško Kljajić
Sekretar DPS: Marija Vukotić Odalović