Publikacije

 logonovi3

  • Serbian Language
  • English (UK)

Indeks članaka

Instrumenti procene

INSTRUMENTI PROCENE U SOCIJALNOJ ZAŠTITI
Upitnici, skale i tehnike

priređivači: Nevenka Žegarac i Tamara Džamonja Ignjatović

redovna cena: 1925 dinara

cena sa popustom:1540 dinara

Autori kažu o knjizi:

...Publikacija je produkt višegodišnjeg rada na razvoju standarda usluga u socijalnoj zaštiti, posebno standarda koji regulišu praksu centara za socijalni rad. Nastala je sa namerom da doprinese stručnom osnaživanju profesionalaca i podstakne promene obezbeđenjem osnovnih sredstava za obavljanje savre­mene prakse. Izbor upitnika, skala i tehnika je sačinjen sa ciljem da omogući obuhvatnu procenu koja postaje osnov planiranja i pružanja usluga. Posebna pažnja je usmerena na uključivanje upitnika i tehnika koje doprinose aktivi­ranju i učešću korisnika i članova porodice u proceni iz čega sledi i njihova participacija u planiranju individualizovanih usluga.

... Upitnici, skale i tehnike su namenjeni proceni funkcionisanja, snaga i potreba korisnika, zatim proceni porodičnih kapaciteta, rizika i odnosa, kao i proce­ni sredinskih uslova i interakcija porodice sa sredinom. Pri izboru konkret­nih instrumenata, polazni kriterijumi su bili relevantnost i svrsishodnost za određenu oblast procene, povezanost sa potrebama prakse, ali i jednostavnost upotrebe i kulturna osetljivost.

... Koncepti povezani sa različitim teorijama i pristupima kao što je teorija afektivnog vezivanja, ko­gnitivna teorija stresa, pristup usmeren na krizu i slično, su od velikog značaja u razumevanju i interpretaciji rezultata dobijenih na osnovu izabranih instru­menata. Ovi pristupi takođe imaju široku primenu u radu sa pojedinim grupa­cijama korisnika socijalne zaštite. Sami instrumenti najčešće ne predstavljaju direktnu operacionalizaciju neke specifične teorije, već su prevashodno nastali kao produkt empirije, stvarani su iz prakse i za praksu.

...Predložene instrumente treba ipak koristiti sa oprezom jer još nisu prošli proveru u domaćoj praksi. Smatramo da ovo ne predstavlja značajnu prepreku, obzirom da je većina instrumenata prevashodno namenjena sistematičnom pri­kupljanju relevantnih indikatora, gde viši skorovi ukazuju na veći stepen proble­ma, dok je kritične (cut-off) skorove značajno koristiti kao orjentaciju u profesi­onalnom radu, a ne isključiv i striktan kriterijum donošenja odluke.

Očekujemo da prikazani instrumenti mogu da doprinesu uređenju i standardizovanju prakse i sistematičnom prikupljanju podataka koji informišu praksu. Smatramo da se time izbegava improvizacija i ograničiva subjektivnost procenjivača.

...Nadamo se da će povratne informacije kolega iz prakse i podaci prikupljeni procenom različitih grupa korisnika predstavljati značajnu empirijsku bazu za dalju psihometrijsku proveru predloženih instrumenata, kao i njihovu dopunu drugim upitnicima, skalama i tehnikama primerenim specifičnim oblastima procene koji su u ovom trenutku izostali.

* * *

Recenzenti:

prof. dr Marija Mitić i prof. dr Pan­ta Kovačević i prof. dr Miroslav Brkić

Biblioteka Psihološki udžbenici, prvo izdanje, Nevenka Žegarac i Džamonja Ignjatović Tamara, Instrumenti procene u socijalnoj zaštiti - upitnici, skale i tehnike, godina izdanja 2010., naučna psihološka publikacija, format B5, obim 175 strana, broširan povez, latinično pismo.
U okviru literature knjiga sadrži 107 referenci.

Izdvajamo

Programi obuka
za stručno usavršavanje
Detaljnije
Postanite član
obnovite članstvo
Detaljnije
Pred izazovom ste?Želite više!
Imamo rešenje za Vas
Detaljnije

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd
Tel: +381 11 3232961, +381 11 3035131
E-maildpscpp@orion.rs

Urednik i administrator sajta: Duško Kljajić
Sekretar DPS: Marija Vukotić Odalović