Publikacije

 logonovi3

 • Serbian Language
 • English (UK)

Indeks članaka

Instrumenti procene

INSTRUMENTI PROCENE U SOCIJALNOJ ZAŠTITI
Upitnici, skale i tehnike

priređivači: Nevenka Žegarac i Tamara Džamonja Ignjatović

redovna cena: 1925 dinara

cena sa popustom:1540 dinara

Autori kažu o knjizi:

...Publikacija je produkt višegodišnjeg rada na razvoju standarda usluga u socijalnoj zaštiti, posebno standarda koji regulišu praksu centara za socijalni rad. Nastala je sa namerom da doprinese stručnom osnaživanju profesionalaca i podstakne promene obezbeđenjem osnovnih sredstava za obavljanje savre­mene prakse. Izbor upitnika, skala i tehnika je sačinjen sa ciljem da omogući obuhvatnu procenu koja postaje osnov planiranja i pružanja usluga. Posebna pažnja je usmerena na uključivanje upitnika i tehnika koje doprinose aktivi­ranju i učešću korisnika i članova porodice u proceni iz čega sledi i njihova participacija u planiranju individualizovanih usluga.

... Upitnici, skale i tehnike su namenjeni proceni funkcionisanja, snaga i potreba korisnika, zatim proceni porodičnih kapaciteta, rizika i odnosa, kao i proce­ni sredinskih uslova i interakcija porodice sa sredinom. Pri izboru konkret­nih instrumenata, polazni kriterijumi su bili relevantnost i svrsishodnost za određenu oblast procene, povezanost sa potrebama prakse, ali i jednostavnost upotrebe i kulturna osetljivost.

... Koncepti povezani sa različitim teorijama i pristupima kao što je teorija afektivnog vezivanja, ko­gnitivna teorija stresa, pristup usmeren na krizu i slično, su od velikog značaja u razumevanju i interpretaciji rezultata dobijenih na osnovu izabranih instru­menata. Ovi pristupi takođe imaju široku primenu u radu sa pojedinim grupa­cijama korisnika socijalne zaštite. Sami instrumenti najčešće ne predstavljaju direktnu operacionalizaciju neke specifične teorije, već su prevashodno nastali kao produkt empirije, stvarani su iz prakse i za praksu.

...Predložene instrumente treba ipak koristiti sa oprezom jer još nisu prošli proveru u domaćoj praksi. Smatramo da ovo ne predstavlja značajnu prepreku, obzirom da je većina instrumenata prevashodno namenjena sistematičnom pri­kupljanju relevantnih indikatora, gde viši skorovi ukazuju na veći stepen proble­ma, dok je kritične (cut-off) skorove značajno koristiti kao orjentaciju u profesi­onalnom radu, a ne isključiv i striktan kriterijum donošenja odluke.

Očekujemo da prikazani instrumenti mogu da doprinesu uređenju i standardizovanju prakse i sistematičnom prikupljanju podataka koji informišu praksu. Smatramo da se time izbegava improvizacija i ograničiva subjektivnost procenjivača.

...Nadamo se da će povratne informacije kolega iz prakse i podaci prikupljeni procenom različitih grupa korisnika predstavljati značajnu empirijsku bazu za dalju psihometrijsku proveru predloženih instrumenata, kao i njihovu dopunu drugim upitnicima, skalama i tehnikama primerenim specifičnim oblastima procene koji su u ovom trenutku izostali.

* * *

Recenzenti:

prof. dr Marija Mitić i prof. dr Pan­ta Kovačević i prof. dr Miroslav Brkić

Biblioteka Psihološki udžbenici, prvo izdanje, Nevenka Žegarac i Džamonja Ignjatović Tamara, Instrumenti procene u socijalnoj zaštiti - upitnici, skale i tehnike, godina izdanja 2010., naučna psihološka publikacija, format B5, obim 175 strana, broširan povez, latinično pismo.
U okviru literature knjiga sadrži 107 referenci.


U KNJIZI SU PRIKAZANI SLEDEĆI INSTRUMENTI:

I INSTRUMENTI ZA PROCENU FUNKCIONISANJA, SNAGA I POTREBA KORISNIKA

 • Upitnik snaga i teškoća
 • Skala emocionalnog stanja adolescenata
 • Konersova skraćena skala procene
 • Upitnik roditeljskog nadzora
 • Lista ličnih snaga
 • IDA skala za procenu odraslih
 • CAGE - upitnik upotrebe alkohola
 • Test za identifikaciju korišćenja alkohola - AUDIT
 • Staranje o sebi i praktične aktivnosti u svakodnevnom životu - IADL

II INSTRUMENTI ZA PROCENU PORODIČNIH I RODITELJSKIH KAPACITETA, RIZIKA I ODNOSA

 • Procena rizika od zlostavljanja i zanemarivanja kod dece
 • Skala bezbednosti dece
 • Skala svakodnevnih teškoća roditelja
 • Indikatori zloupotrebe kod starih - IOA
 • Zlostavljanje starih - procena indikatora rizika
 • Inventar zlostavljajućeg ponašanja partnera
 • Upitnik nedavnih događaja
 • Genogram
 • Vremenska linija
 • Dijagram sekvenci ponašanja
 • Skala porodičnih aktivnosti

III INSTRUMENTI ZA PROCENU SREDINSKIH USLOVA I INTERAKCIJA PORODICE SA SREDINOM

 • Mapa socijalne mreže
 • Skala porodičnih resursa
 • Skala porodične podrške
 • Eko mapa
 • Kulturogram
 • Skala kućnih uslova

IV PSIHOLOŠKI MERNI INSTRUMENTI - TESTOVI, UPITNICI I TEHNIKE

 • VITI-Vekslerov individualni test inteligencije
 • KOG -3 - Baterija testova inteligencije
 • REVISK- Revidirana skala za merenje inteligencije dece
 • Nova beogradska revizija Bine-Simonove skale
 • Gudinaf-Haris test crtanja ljudske figure
 • MMPI - 201, MMPI - 202
 • KON - 6 - Kibernetička baterija konativnih testova
 • Kornel indeks - CI-N4
 • GEN/A i GEN/B
 • DELTA/4 - Psihoticizam kod dece
 • Baterija upitnika socijalizacije
 • NEO PI - R - Petofaktorski upitnik ličnosti
 • PIE - Profil indeks emocija - Jugoslovenska verzija i standardizacija
 • BOL/TPMS- Bazični oslonci ličnosti
 • Test nedovršenih rečenica - modifikovana verzija TNR-a
 • Mahover test ljudske figure

NAPOMENA: Za svaki instrument navedeni su: oblast procene, namena, opis i uputstvo, skorovanje, standardizacija, psihometrijske karakteristike i upitnik.

Naručivanje: E-mail dpscpp@sezampro.rs, www.dps.org.rs; tel. +381 11 3232961 i 3035131, faks 3239685, adresa Đušina 7/III Beograd

Izdvajamo

Programi obuka
za stručno usavršavanje
Detaljnije
Postanite član
obnovite članstvo
Detaljnije
Pred izazovom ste?Želite više!
Imamo rešenje za Vas
Detaljnije

Na mreži

Ko je na mreži: 301 gostiju i nema prijavljenih članova

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd
Tel: +381 11 3232961, +381 11 3035131
E-maildpscpp@orion.rs

Urednik i administrator sajta: Duško Kljajić
Sekretar DPS: Marija Vukotić Odalović