Statistika u psihologiji
 • Serbian Language
 • English (UK)


MODUL I

Datum realizacije: biće objavljen nakon formiranja grupe
Trajanje: 32 časa
Mesto održavanja: Beograd

Ovde se možete prijaviti za seminar i zatražiti predračun

SADRŽAJ KRUSA

1. Deskriptivna statistika i statistika zaključivanja - početna rekapitulacija.
2. Osnovne operacije u radu sa programskim paketom SPSS for Windows:

 • prozori za podatke, sintaksu i ispise; vrste fajlova koje program koristi i rad sa različitim vrstama fajlova;
 • unos i organizovanje podataka u programu SPSS for Windows (definisanje varijabli, unos i editovanje podataka, rad sa podacima iz ASCII, DBase i Excel fajlova);
 • priprema unetih podataka za statističku analizu (kontrola unetih podataka, rekodiranje, računanje izvedenih varijabli na primeru računanja ukupnog rezultata na testu);

3. Statistički opis uzorka ispitanika i populacije u pogledu ispitivanih karakteristika u programu SPSS for Windows:

 • pravljenje distribucije učestalosti, računanje mera centralne tendencije, mera varijabilnosti, mera oblika distribucije, percentila i percentilnih rangova;
 • grafički prikaz rezultata na kvantitativnim i kategoričkim varijablama;
 • Linearne i nelinearne transformacije rezultata i njihova primena u pravljenju normi testa u programu na osnovu postojećih podataka; analiza rezultata pojedinačnih ispitanika ili odabranih podgrupa u programu SPSS for Windows.

4. Primena statističkih postupaka u analizi metrijskih karakteristika testova i upitnika:

 • testiranje normalnosti raspodele - utvrđivanje diskriminativnosti testa;
 • korelaciona analiza - utvrđivanje pouzdanosti i konvergentne valjqanosti psihološkog testa;
 • analiza asocijacija dveju kategoričkih varijabli i njena primena u analizi stavki testa;

5. Jednostruka regresiona analiza, t-test i jednofaktorijalna analiza varijanse-utvrđivanje prediktivne valjanosti testa i diskriminativnosti pojedinih stavki.

USLOVI ZA POHAĐANJE MODULA I:

1. diplomirani psiholog;
2. poznavanje rada na računaru pod operativnim sistemom Windows na nivou početnog kursa (poznavanje rada na tastaturi, korišćenje miša, rad sa prozorima: promena veličine prozora, zatvaranje prozora, praktično znanje u radu sa diskovima-drajvovima, folderima i fajlovima: kopiranje, premeštanje, brisanje fajlova iz foldera u folder i sa jednog diska na drugi, poznavanje osnovnih operacija u Windows exploreru, Word-u ili bilo kojem drugom procesoru teksta-npr, Notepad, Wordpad).

Napomena: Ukoliko se prijavi dovoljan broj zainteresovanih postoji mogućnost da se pre Modula I organizuje pripremni kurs za psihologe koji nemaju iskustva u radu na računaru pod operativnim sistemom  Windows.

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

kongres 69.jpg

Počela je prijava radova za Kongres psihologa Srbije 2021. Više informacija na sledećem linku: https://www.dps.org.rs/prijava-radaPSIHOLOZI VOLONTERI POMAŽU GRAĐANIMA SRBIJE U KRIZI IZAZVANOJ VIRUSOM KOVID 19

Izdvajamo

Programi obuka
za stručno usavršavanje
Detaljnije
Postanite član
obnovite članstvo
Detaljnije
Pred izazovom ste?Želite više!
Imamo rešenje za Vas
Detaljnije

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 3232961, 3035131

E-maildpscpp@orion.rs

Tehnički urednik i administrator sajta: Duško Kljajić

Sekretar DPS: Marija Vukotić Odalović