Saradnja

 logonovi3

  • Serbian Language
  • English (UK)

PROGRAM ZA TRENING TRENERA ZA RAD SA KORISNICIMA U FAZI PROMENE POSLA I PLANIRANJA RAZVOJA KARIJERE
Autor i voditelj
: Višnja Helajzen

PROGRAM SEMINARA SA SATNICOM

U tranzicionom periodu koji u našoj zemlji traje preko deset godina, pored mnogih problema vezanih za ekonomske pokazatelje krize koja pogađa životni standard celokupnog stanovništva, izdvajaju se oni građani koji ostaju bez posla, najčešće, bez svoje krivice. Razlozi za to su mnogostruki. Od toga da se ta radna mesta ukidaju kao suvišna, zbog realnog smanjenja obima posla, do toga da se radi o individualnoj neprilagođenosti izvršioca vrsti posla, usled koje rukovodioc daje negativnu ocenu njegove efikasnosti u radu.

U svakom od ovih slučajeva mora se voditi računa o ljudskom faktoru kao najvažnijem parametru za zaključivanje o pravim razlozima za neprilagođenost zaposlenog na radnu sredinu i neefektivnost u radu.

To je, pre svega zadatak, stručnjaka za upravljanje ljudskim resursima u organizacijama koje imaju razvijenu ovu službu. Problem je sa manjim organizacijama koje nemaju definisane radne zadatke u okviru ove oblasti.

Ovaj program treba upravo da otvori temu oko nadležnosti u rešavanju ovih problema, jer je neophodno da, osim direktora, o ovim problemima delimično odlučuje i odgovarajuća stručna služba.

Iz tog razloga ovaj program je namenjen stručnjacima za upravljanje ljudskim resursima u velikim sistemima, ali i manjim preduzećima, koji imaju probleme oko restruktuiranja kadrova u cilju boljeg i efikasnijeg radnog učinka.

KAKO PREPOZNATI ZAPOSLENOG U PROBLEMU NA POSLU?
Zaposleni koji je neprilagođen svom radnom mestu i radnom okruženju, najpre pokazuje pad radne efikasnosti koja se može izmeriti kroz pad radnog učinaka, zatim kroz izostajanje sa posla, česta kašnjenja u izvršavanju radnih zadataka, kao i povlačenje iz radnog kolektiva, nerazumevanje sa kolegama, a nekada i sukobljavanje. Nekada je sukob izražen u kontaktu sa pretpostavljenim, jer ne prihvata njegove ingerencije i autoritet rukovodioca.

KAKO PRIDOBITI NEZADOVOLJNOG IZVRŠIOCA POSLOVA ZA SARADNJU?
Neophodno je, najpre, utvrditi uzroke nezadovoljstva zaposlenog ili radne grupe, kako bi se moglo delovati na prave uzročnike takvog stanja, jer posledice se najbolje otklanjaju delovanjem na uzroke neprilagođavanja. Potrebno je da se u okviru službe za upravljanje ljudskim resursima,  utvrde uzroci primenom različitih instrumenata za detekciju i merenje uzročnika nezadovoljstva poslom, bilo da se radi o internom anketiranju, ili o vođenju pojedinačnih intervjua sa  zaposlenima. Dobro bi bilo da se kombinuju ove metode uz prethodnu dobru pripremu i koncepciju pitanja koja mogu dati validne odgovore i dovesti do pravih zaključaka o uzrocima nezadovoljstva poslom.

KOJE SU METODE ZA OTKLANJANJE PROBLEMA U RADU?
Kada se utvrde uzročnici nezadovoljstva poslom, pravi se plan za otklanjanje tog nezadovoljstva, najpre u službama HRM, a potom se taj plan povezuje sa upravljačkom funkcijom u organizaciji. Plan mora biti precizno definisan u svom sadržaju i vremenskom delovanju, tj, moraju biti vremenski oročene mere za otklanjanje nezadovoljstva poslom, jer to posledično treba da dovede do povećanja učinka organizacije u celini, ali i zaposlenog u pojedinačnom slučaju. Kako se to radi saznaće učesnici ovog seminara.

KAKO POMOĆI DA ZAPOSLENI PRIHVATI RASPOREĐIVANJE NA NOVO RADNO MESTO?
Ukoliko se utvrdi da je nezadovoljstvo zaposlenog i rukovodioca obostrano i opravdano, potrebno je izvršiti preraspoređivanje zaposlenog na drugo radno mesto. Ukoliko se radi o radnom mestu istog nivoa složenosti poslova sa različitim sadržajem koji mu više odgovara, priprema za prihvatanje promene može biti čak potkrepljujuća, tj. pozitivna. Problem je ako mu se ponudi radno mesto nižeg nivoa od onog koji je radio, jer, čak i da je to opravdana mera, može delovati degradirajuće i stvarati dodatno nezadovoljstvo. Tu treba ići na definisanje radne sposobnosti zaposlenog za obavljanje složenijih poslova od ponuđenog, gde će i on sam imati uvid u svoje radne sposobnosti.

KAKO DONETI ODLUKU O RASPOREĐIVANJU NA NOVO RADNO MESTO, ILI ODLUKU O OTKAZU?
Odluka o raspoređivanju na novo radno mesto sledi nakon pripreme zaposlenog da prihvati preraspoređivanje, pri čemu se vodi računa o njegovoj spremnosti za prihvatanje promene. Ukoliko ona postoji, lako je doneti odluku o njegovom preraspoređivanju, ali ako to nije slučaj može se ponuditi alternativa, uz njegov pristanak. Nekada nema alternative, pa je jedini mogući ishod prestanak radnog odnosa. Ova mera je krajnja i mora se zaposleni pripremiti za njeno nužno prihvatanje uz valjano obrazloženje i podršku uz socijalne i pravne mere zaštite prilikom otpusta.

KAKO DEFINISATI SOPSTVENU ULOGU U ODLUČIVANJU I SPROVOĐENJU SOCIJALNOG PROGRAMA ZA TEHNOLOŠKE VIŠKOVE ZAPOSLENIH?
Naši socijalni programi za tehnološke viškove zaposlenih imaju niz nedostataka, kako u određivanju i primeni kriterijuma za tehnološke viškove, tako i u merama zaštite za pojedince koji su obuhvaćeni programom. Posebno izostaje period za pripremu pojedinca za prihvatanje razloga za otkaz. HRM služba bi trebalo da se bavi ovom pripremom i to bi bila uloga, pre svega psihologa, ili obučenih kadrovskih stručnjaka za ovaj specijalno osetljiv radni zadatak. 

RADIONICA
Posle prvog dela izlaganja, sledi diskusija sa odgovorima predavača na pitanja učesnika, a potom sledi radionica sa igranjem uloga i intervjuem sa izvršiocem koji je pred otkazom, sa osvrtom i komentarom ostalih učesnika kao i predavača.

Psiholozi pomažu građanima Srbije u krizi izazvanoj virusom KOVID 19

Na mreži

Ko je na mreži: 126 gostiju i nema prijavljenih članova

Izdvajamo

Programi obuka
za stručno usavršavanje
Detaljnije
Postanite član
obnovite članstvo
Detaljnije
Pred izazovom ste?Želite više!
Imamo rešenje za Vas
Detaljnije

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd
Tel: +381 11 3232961, +381 11 3035131
E-maildpscpp@orion.rs

Urednik i administrator sajta: Duško Kljajić
Sekretar DPS: Marija Vukotić Odalović