Saradnja

 logonovi3

  • Serbian Language
  • English (UK)

NACRT

Na osnovu člana 37. Statuta Društva psihologa Srbije, Skupština Društva psihologa Srbije na Skupštini održanoj ___________ godine donosiPOSLOVNIK

O RADU SKUPŠTINE DRUŠTVA PSIHOLOGA SRBIJE
I OPŠTE ODREDBE


član 1.

Ovim Poslovnikom se reguliše način rada Skupštine Društva psihologa Srbije ( u daljem tekstu: Skupština), način donošenja odluka, izbor tela i organa, kao i druga pitanja od značaja za rad Skupštine.II PRIPREMANJE SKUPŠTINE


član 2.

Predlog dnevnog reda priprema i sastavlja predsednik Društva sa Izvršnim odborom Društva Psihologa Srbije.


član 3.

U postupku pripreme dnevnog reda predloge mogu da daju organi i tela Društva psihologa Srbije ( u daljem tekstu: DPS), kao i sekcije i podružnice.


član 4.

Predsednik Društva, odnosno predsednik Izvršnog odbora DPS rukovodi pripremama i organizovanjem akcija kojima se obezbeđuju svi potrebni uslovi za normalan rad Skupštine.


član 5.

Stručna služba Društva se stara za obezbeđenje pisanog materijala.


član 6.

Poziv za Skupštinu sa pisanim materijalom dostavlja se predstavnicima u Skupštini najmanje osam dana pre održavanja Skupštine.

III RAD NA SKUPŠTINI


član 7.

Sednica Skupštine počinje sa radom u zakazano vreme.  Skupštinu otvara predsednik Društva.

Skupštinom predsedava  radno predsedništvo od tri člana, od kojih je jedan Predsednik Društva, a druga dva člana bira Skupština na početku svoje sednice.

U slučaju sprečenosti Predsednika, njega u svemu punovažno zastupa predsednik Izvršnog odbora.


član 8.

Lice koje presedava sednicom Skupštine, a to je po pravilu Predsednik Društva, predlaže dnevni red na početku sednice.

Predsedavajući je dužan da obavesti Skupštinu o svim predlozima koje je do sednice primio, a Skupština prostom većinom prisutnih odlučuje koje od njih uključuje u dnevni red.

Predstavnik ima pravo i na samoj Skupštini da zahteva da se određeno pitanje unese u dnevni red, o čemu odlučuje Skupština na isti način kao u prethodnom stavu.


član 9.

Predsedavajući se stara i obezbeđuje normalan rad i tok sednice, da se sva pitanja, predviđena dnevnim redom, razmatraju, da se odluke donose i utvrđuju na propisan način, kao i da budu jasno i konkretno unete u zapisnik.


član 10.

Na sednici se vodi zapisnik koji sadrži: dnevni red, imena prisutnih i odsutnih predstavnika, kao i imena pozvanih lica koja prisustvuju sednici, odlike i zaključke koji su usvojeni i rezultate izjašnjavanja- glasanje predstavnika.

Predstavnik koji izdvoji mišljenje može da traži da se ono unese u zapisnik. Zapisnik potpisuju predsedavajući na Skupštini i zapisničar, kao i dva overača zapisnika.


član 11.

Zapisnik se sastavlja posle zaključene sednice, a usvaja se na narednoj sednici Skupštine.

Svaki predstavnik u Skupštini ima pravo da iznese primedbe na zapisnik, o kojima se odmah odlučuje, bez rasprave. Ako se primedba prihvati, izvršiće se odgovarajuća izmena u zapisniku.

Zapisnik na koji nije bilo primedbi ili u koji su unete prihvaćene primedbe, smatra se usvojenim.


član 12.

Zapisnik se smatra poverljivim dokumentom. Zavodi se u delovodni protokol i predaje arhivi Društva na čuvanje.


član 13.

Niko ne može govoriti na sednici pre nego što zatraži i dobije reč od predsedavajućeg.


član 14.

Učesnik u raspravi može i treba da govori samo o pitanju o kome se raspravlja po utvrđenom dnevnom redu. Ako se govornik udalji od predmeta dnevnog reda, predsedavajući će ga na to upozoriti.

Ako učesnik i posle druge opomene-upozorenja, nastavi, predsedavajući će mu oduzeti reč.

Ako učesnik u raspravi unosi elemente ličnog razračunavanja, predsedavajući će ga prvo upozoriti na to, a u ponovljenom slučaju oduzeti reč.


član 15.

Uvodna reč predsedavajućeg može da traje do 20 minuta, a obrazlaganja izveštaja do 10 minuta.

Diskusija maksimalno može da traje 10 minuta, a replika 2 minuta. U okviru iste tačke jedan diskutant može dati samo dve replike.

Ukoliko govornik ne može u vremenu od deset minuta da izloži sve što smatra da je važno, može kompletno izlaganje da priloži kao pisani materijal uz zapisnik.


član 16.

Posle završene rasprave u okviru jedne tačke dnevnog reda, predsedavajući formuliše predlog odluke, a potom traži od predstavnika u Skupštini da se izjasne o predlogu.

Tekst odluke i rezultat izjašnjavanja predstavnika predsedavajući diktira u zapisnik, a tek potom prelazi na sledeći tačku.


član 17.

Odluke na sednicama Skupštine se donose javnim izjašnjavanjem predstavnika, ukoliko Statutom nije drugačije predviđeno.

Pored pitanja koja su Statutom predviđena da se donose tajnim glasanjem, Skupština može da odluči da se i o drugim važnim pitanjima odluka donosi tajnim glasanjem.

član 18.

Tajno glasanje se vrši glasačkim listićima i zaokruživanjem reči  „za" ili  „protiv" predloga odluke.


član 19.

Ako neki predstavnik želi da govori o povredi dnevnog reda, predsedavajući mu daje odmah reč.


član 20.

Svaki predstavnik ima pravo da u toku rasprave o određenim pitanjima koja su na dnevnom redu traži odgovor ili objašnjenje ako smatra da je to bitno radi njegovog opredeljenja ili izjašnjavanja.

Odgovor ili objašnjenje dužan je da da predsedavajući ili drugo stručno ili upućeno lice.


član 21.

Predsedavajući se stara o održavanju reda na sednici Skupštine.

Lice koje ometa normalan tok sednice i narušava utvrđeni dnevni red, biće prvo upozoreno, a u ponovljenom slučaju, predsedavajući će predložiti Skupštini da donese odluku o udaljavanju takvog lica sa sednice.

Ako lice za koje je doneta odluka da se udalji sa sednice, neće da napusti sednicu, daje se pauza i pozivaju organi javnog reda.


član 22.

Kada se završi razmatranje i poslednje tačke dnevnog reda, predsedavajući će javno objaviti da je sednica završena i zaključena.

Zaključena sednica se ne može nastavljati.


član 23.

Predsedavajući će sednicu prekinuti ako sednici ne prisustvuje dovoljan broj predstavnika za punovažno donošenje odluka.

Prekinuta sednica se može nastaviti uz uslov da je prisutno dovoljno predstavnika.IV ZAVRŠNE ODREDBE


član 24.

Komisija Izvršnog odbora za izradu normativnih akata izrađuje Nacrt Poslovnika Skupštine.

Izvršni odbor razmatra Nacrt Poslovnika  i utvrđuje predlog,  koji dostavlja Skupštini.

Skupština razmatra i usvaja Poslovnik, koji odmah stupa na snagu.

Izmene i dopune ovog Poslovnika donose se po istom postupku kao i ovaj Poslovnik.


član 25.

Usvajanjem ovog Poslovnika prestaje da važi Poslovnik o radu Skupštine Društva psihologa Srbije donet ___________ godine.
U Beogradu, ___________god.                                         Predsednik

Društva psihologa Srbije


_________________________

Prvoslav S. Plavšić


Psiholozi pomažu građanima Srbije u krizi izazvanoj virusom KOVID 19

Na mreži

Ko je na mreži: 139 gostiju i nema prijavljenih članova

Izdvajamo

Programi obuka
za stručno usavršavanje
Detaljnije
Postanite član
obnovite članstvo
Detaljnije
Pred izazovom ste?Želite više!
Imamo rešenje za Vas
Detaljnije

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd
Tel: +381 11 3232961, +381 11 3035131
E-maildpscpp@orion.rs

Urednik i administrator sajta: Duško Kljajić
Sekretar DPS: Marija Vukotić Odalović