Saradnja

 logonovi3

  • Serbian Language
  • English (UK)

NACRT

Na osnovu člana 39. Statuta Drištva psihologa Srbije od 30. januara 2010. godine Skupština Društva psihologa Srbije na svojoj sednici održanoj _______ god. donosiPRAVILNIK O RADU

Nadzornog odbora

Društva psihologa Srbije


I Opšte odredbe


član 1.


Ovim Pravilnikom se uređuje: pripremanje i sazivanje sednica, rad na sednicama Nadzornog odbora, način vršenja funkcije, kontrole, izrade izveštaja i njegovog dostavljanja Skupštini Društva psihologa Srbije.član 2.


Nadzorni odbor Društva psihologa Srbije ( u daljem tekstu DPS ) ima sve nadležnosti koje su mu određene Statutom DPS.član 3.


Nadzorni odbor se sastoji od predsednika i dva člana.

Članovi Nadzornog odbora imaju svoje zamenike.

Ako član Nadzornog odbora i posle više poziva ne obavlja svoju ulogu duže od šest meseci, smatra se da je odustao, i biće zamenjen svojim zamenikom koji postaje član Odbora.

Nadzorni odbor uvek radi u punom sastavu. Ukoliko je član Odbora sprečen da učestvuje u radu, zamenjeuje ga zamenik.član 4.


Nadzorni odbor je dužan da redovno prati rad organa DPS. U tu svrhu, članovi Nadzornog odbora imaju pravo da prisustvuju sednicama svih organa i tela Društva, uključujući i Skupštinu DPS i da učestvuju u njihovom radu, ali bez prava glasa.

II Pripremanje, sazivanje i rad na sednicama


član 5.


Nadzorni odbor se sastaje najmanje jednom u tri meseca, a po potrebi i češće.

Sednice Nadzornog odbora saziva njegov predsednik, a u odsustvu dužem od tri meseca ili u slučaju da on ne nalazi za shodno da to učini, može je sazvati i jedan od članova. U slučaju da predsednik  Nadzornog odbora ne sazove  sednicu u roku iz prethodnog stava, dužnost članova je da o tome obaveste predsednika Društva, koji će shodno svojim ovlašćenjima preduzeti mere.član 6.


Poziv na sednicu, upućuje se pismeno, najmanje sedam dana pre sednice. U pozivu stoji: datum i mesto održavanja sednice, predlog dnevnog reda i potreban materijal za sednicu.

U slučaju da je član Nadzornog odbora sprečen da učestvuje u radu sednice, o tome obaveštava sazivača sednice ili stručnu službu DPS

Administrativne poslove oko slanja poziva obavlja stručna služba DPS.


član 7.


Sednicom Nadzornog odbora rukovodi predsednik.

Utvrđuje se dnevni red sednice i potom prelazi na rad. Dnevni red sednice, po pravilu, počinje usvajanjem zapisnika sa prethodne sednice, davanjem informacija i izveštavanjem o toku realizacije prethodno donetih odluka.

Stručna služba DPS vodi zapisnik o toku sednice i zaključke.

Zapisnici se vode u posebno ustrojenoj knjizi za evidentiranje nalaza nadzora, koji je trajan dokument DPS. Zapisnik obavezno potpisuje zapisničar.

Nadzorni odbor odlučuje većinom glasova.

Po potrebi, posle sednice se prave izvodi iz zapisnika, u kojima se navode odluke ili druge činjenice, bitne za narednu sednicu Nadzornog odbora, ili za potrebe rada Izvršnog odbora DPS. Izvodi iz zapisnika predstavljaju sastavni deo zapisnika i čuvaju se kao trajan materijal uz zapisnik.

Za nastavak sednice, po istom dnevnom redu, ne moraju se upućivati pismeni pozivi, već se o tome članovi dogovaraju na sednici.član 8.


Funkciju nadzora poslovanja organa i tela DPS Nadzorni odbor obavlja kvartalno.

Ukoliko proceni da postoji potreba Nadzorni odbor može obezbediti konsultativnu pomoć nezavisnih stručnjaka za oblast finansija i primenu pravne regulative za oblasti koje nadzire.

Prikupljanje činjenica iz poslovnih knjiga i drugih dokumenata, za potrebe nadzora, može, ali ne kao pravilo, obavljati i jedan član Nadzornog odbora, uz poštovanje svih zakonskih i statutarnih normi. Prikupljene činjenice i nalazi zapisuju se u knjigu zapisnika.

Nadzorni odbor ima pravo i dužnost da u vršenju nadzora ostvaruje uvid u sve poslovne i druge dokumente i da obavlja razgovore i uzima iskaze od svih organa i tela i zaposlenih radnika DPS.

Pri sastavljanju izveštaja, Nadzorni odbor se pridržava činjenica i na osnovu njih daje preporuke.član 9.


Nadzorni odbor podnosi Skupštini DPS pismeni izveštaj o svom radu  i nalazima sa predlogom mera.

Izveštaj Nadzornog odbora Skupštini je po pravilu godišnji, a može se podnositi i polugodišnji.

Izveštaj Nadzornog odbora šalje se predstavnicima Skupštine uz poziv za Skupštinu i druge materijale, o čemu se stara stručna služba DPS.

Nadzorni odbor, po potrebi, između sednica Skupštine, podnosi svoje nalaze Izvršnom odboru DPS i Predsedniku DPS, sa predlogom mera.član 10.


Nalaze i zahteve formuliše predsednik Nadzornog odbora.

Izveštaj Skupštini DPS i dopise drugim telima DPS potpisuju predsednik i oba člana Nadzornog odbora.

Član Nadzornog odbora ima pravo da izuzme svoje mišljenje po delu izveštaja ili u celini ili da podnese svoje amandmane.

III Završne odredbe


član 11.


Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom usvajanja na sednici Skupštine DPS.

Predsednik

Društva psihologa Srbije


_______________________

Prvoslav S. Plavšić

Psiholozi pomažu građanima Srbije u krizi izazvanoj virusom KOVID 19

Na mreži

Ko je na mreži: 353 gostiju i nema prijavljenih članova

Izdvajamo

Programi obuka
za stručno usavršavanje
Detaljnije
Postanite član
obnovite članstvo
Detaljnije
Pred izazovom ste?Želite više!
Imamo rešenje za Vas
Detaljnije

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd
Tel: +381 11 3232961, +381 11 3035131
E-maildpscpp@orion.rs

Urednik i administrator sajta: Duško Kljajić
Sekretar DPS: Marija Vukotić Odalović