Saradnja

 logonovi3

  • Serbian Language
  • English (UK)

NACRT

Na osnovu člana 47. Statuta Društva psihologa Srbije, Skupština Društva psihologa Srbije na Skupštini održanoj ___________ godine donosiPOSLOVNIK O RADU

IZVRŠNOG ODBORA

DRUŠTVA PSIHOLOGA SRBIJE


I Opšte odredbe


član 1.

Ovim Poslovnikom utvrđuje se način rada Izvršnog odbora Društva psihologa Srbije ( u daljem tekstu: IO), način donošenja odluka, pripremanje i sazivanje sednica, rad na sednicama IO, način glasanja, izrade izveštaja i njegovog dostavljanja Skupštini Društva psihologa Srbije,  izbor tela i komisija, kao i druga pitanja od značaja za rad IO.II Pripremanje Sednice IO

član 2.

Predlog dnevnog reda priprema i sastavlja predsednik IO.

U postupku pripreme dnevnog reda predloge mogu da daju organi i tela Društva psihologa Srbije ( u daljem tekstu: DPS), sekcije, podružnice, kao i pojedinci- članovi DPS.


član 3.

Predsednik IO rukovodi pripremama i organizovanjem akcija kojima se obezbeđuju svi potrebni uslovi za normalan rad sednice IO.

Sednicu IO saziva i njome rukovodi predsednik IO.


član 4.

Stručna služba Društva se stara za obezbeđenje pisanog materijala.


član 5.

Poziv za sednicu članovima IO dostavlja se elektronskom poštom najmanje sedam dana do početka sednice.

Poziv za Sednicu koji se šalje članovima IO sadrži: mesto, datum i vreme održavanje sednice, predlog dnevnog reda i, po potrebi pisani materijal.

III Rad na Sednici IO

član 6.

Sednica IO može početi sa radom ako ima kvorum.


član 7.

Sednica IO počinje sa radom u zakazano vreme.

Sednicu otvara predsednik IO koji, istovremeno i rukovodi njenim radom.


član 8.

Sednica IO, po pravilu, počinje predlaganjem dnevnog reda.

Član IO ima pravo na samoj sednici da zahteva dopunu dnevnog reda.

IO prostom većinom prisutnih odlučuje o predlogu dnevnog reda, kao i o eventualnim izmenama i dopunama.


član 9.

Odluke na Sednica se donose prostom većinom glasova prisutnih članova IO.  Glasanje je javno, ukoliko se na sednici ne odluči drugačije.


član 10.

Posle završene rasprave u okviru jedne tačke dnevnog reda, predsednik IO formuliše predlog odluke, a potom se IO izjašnjava o predlogu.

Tekst odluke i rezultat izjašnjavanja predsednik IO diktira u zapisnik, a tek potom prelazi na sledeći tačku.


član 11.

O radu sednica IO se vodi zapisnik koji sadrži: mesto, datum i vreme održavanje sednice, dnevni red, imena prisutnih i odsutnih članova IO, kao i imena pozvanih lica koja prisustvuju sednici, odluke i zaključke koji su usvojeni i rezultate izjašnjavanja- glasanje članova.


član 12.

Zapisnik se sastavlja posle zaključene senice, a usvaja se na narednoj sednici IO.

Svaki član IO ima pravo da iznese primedbe na zapisnik, o kojima se odmah odlučuje, bez rasprave. Ako se primedba prihvati, izvršiće se odgovarajuća izmena u zapisniku.

Zapisnik na koji nije bilo primedbi ili u koji su unete prihvaćene primedbe, smatra se usvojenim.

Zapisnik potpisuju predsednik IO i zapisničar.


član 13.

Zapisnik se smatra poverljivim dokumentom, zavodi se u delovodni protokol i čuva u arhivi DPS.


član 14.

Kada se završi razmatranje i poslednje tačke dnevnog reda, predsednik IO će javno objaviti da je sednica završena i zaključena.

Zaključena sednica se ne može nastavljati.

IV Posebne odredbe

član 15.

Ukoliko stranka  bude nezadovoljna odlukom Suda časti ima pravo žalbe u roku od 15 dana. Žalba se upućuje Izvršnom odboru Društva psihologa Srbije koji ima funkciju drugostepenog organa u žalbenom postupku.


Izvrsni odbor Društva psihologa Srbije može odlučiti:

  • da uvaži žalbu i poništi odluku Suda časti,
  • da potvrdi odluku Suda časti,
  • da preinači kaznu i izrekne drugu u skladu sa članom 9. i 10. Pravilnika o radu Suda časti.V Završne odredbe

član 16.

Komisija IO za izradu normativnih akata izrađuje Nacrt Poslovnika o radu IO.

Izvršni odbor razmatra Nacrt Poslovnika  i utvrđuje predlog,  koji dostavlja Skupštini.

Skupština razmatra i usvaja Poslovnik, koji odmah stupa na snagu.

Izmene i dopune ovog Poslovnika donose se po istom postupku kao i ovaj Poslovnik.


U Beogradu, ___________god.                                         Predsednik

Društva psihologa Srbije


_________________________

Prvoslav S. Plavšić

Psiholozi pomažu građanima Srbije u krizi izazvanoj virusom KOVID 19

Na mreži

Ko je na mreži: 168 gostiju i nema prijavljenih članova

Izdvajamo

Programi obuka
za stručno usavršavanje
Detaljnije
Postanite član
obnovite članstvo
Detaljnije
Pred izazovom ste?Želite više!
Imamo rešenje za Vas
Detaljnije

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd
Tel: +381 11 3232961, +381 11 3035131
E-maildpscpp@orion.rs

Urednik i administrator sajta: Duško Kljajić
Sekretar DPS: Marija Vukotić Odalović