Skupština
 • Serbian Language
 • English (UK)
Skupština je najviši organ Društva.

Rad Skupštine odvija se na redovnim sednicama koje održavaju jednom godišnje. Vanredna Skupština se može sazvati u situacijama kada je delovanjem organa Društva grubo povređen Statut Društva, kada subjekti čije je Društvo osnivač deluju protivno interesima osnivača i grubo krše pravila Statuta Društva i Statuta kojim su uređena pitanja poslovanja tih subjekata, u slučaju opstrukcije i blokade organa Društva i subjekta čiji je osnivač Društvo, a koje se ne mogu prevazići unutar tih organa i subjekata, i u slučaju rešavanja egzistencijalnih problema vezanih za psihološku struku, a za čije rešavanje je neophodna odluka Skupštine.

Skupštinu saziva i njome predsedava predsednik Društva psihologa zajedno sa radnim predsedništvom, a skupštinske delagate čine predstavnici sekcija i podružnica. Rad Skupštine je bliže regulisan Poslovnikom o radu Skupštine.

Skupština vrši sledeće poslove:
 • raspravlja i odlučuje o svim pitanjima značajnim za rad i razvoj Društva i za ostvarivanje ciljeva i zadataka Društva,
 • donosi Statut Društva, odnosno njegove izmene i dopune,
 • donosi i usvaja Program rada,
 • imenuje i razrešava predsednika Društva,
 • donosi pravilnik o radu Suda časti i Nadzornog odbora,
 • imenuje i razrešava organe Društva (Izvršni i Nadzorni odbor i Sud časti),
 • odobrava finansijski plan i završni račun Društva,
 • ustanovljava nagrade i priznanja za doprinose u ostvarivanju ciljeva i zadataka Društva,
 • predlaže svoje istaknute članove za društvena i javna priznanja i nagrade na predlog članova , sekcija i podružnica,
 • razmatra izveštaje o radu organa Društva i odlučuje po njima,
 • odlučuje o osnivanju, transformaciji i prestanku rada organizacija čiji je osnivač,
 • donosi i usvaja Statut Centra za primenjenu psihologiju (u daljem tekstu: CPP),
 • vrši ovlašćenja Skupštine osnivača C.P.P.-a,
 • bira i razrešava članove Upravnog odbora C.P.P.-a,
 • bira i razrešava članove Nadzornog odbora C.P.P.-a,
 • razmatra poslovnu, materijalno-finansijsku i kadrovsku politiku C.P.P-a i drugih organizacionih oblika čiji je osnivač, njihove planove rada, izveštaje o radu i finansijske izveštaje i donosi odluke,
 • rešava po žalbama članova u svojstvu drugostepenog organa,
 • odlučuje o radu i prestanku rada Društva i
 • odlučuje i o drugim pitanjima od zajedničkog interesa članova Društva.

  Izborna Skupština Društva psihologa Srbije

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Obaveštenje o načinu rada

Poštovani,

Obaveštavamo vas da se naš rad od ponedeljka, 18.05.2020.god, nastavlja u prostorijama na koje ste navikli, u Đušinoj br 7, III sprat Rudarsko-geološkog fakulteta.

Hvala vam na razumevanju i podršci tokom rada u vanrednom stanju.

Vidimo se na dobro poznatoj adresi, ostajte zdravo i svako dobro.

Vaš DPS i CPP

PSIHOLOZI VOLONTERI POMAŽU GRAĐANIMA SRBIJE U KRIZI IZAZVANOJ VIRUSOM KOVID 19

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 3232961, 3035131, Fax: +381 11 3239685,
E-maildpscpp@orion.rs
Glavni urednik: Dag Kolarević
Sekretar: Marija Vukotić Odalović
Tehnički urednik i administrator: Nadežda Perišić Savić